Начало → Помощ → HTML грешки


100 Continue
Не точно "грешка"; означава "продължавай, всичко е ОК".


101 Switching Protocols

Също не е точно съобщение за грешка, означава, че всичко е ОК.


200 OK
По съдържание означава, че всичко е ОК, но получаването на такова съобщение
може да се интерпретира като сигнал, че не всичко работи нормално.
Препоръчително е да се обърнете към сървърния администратор.


201 Created
Не е точно съобщение за грешка; означава, че на сървъра успешно е създаден нов ресурс.


202 Accepted
Заявката е приета, но изпълнението не е завършено, действието ще продължи асинхронно.


203 Non-Authorative Information
Заявката вероятно е изпълнена успешно, но няма информация от първоизточника (отсрещния сървър).


204 No Content
Заявката е изпълнена успешно, но заявения ресурс е празен (няма съдържание, има нулева дължина).


205 Reset Content
Заявката е изпълнена успешно, но клиентът трябва да изтрие качената информация,
тъй като тя може да създаде проблеми.


206 Partial Content
Заявката е прекъсната преди да бъде завършена напълно - съобщението се дава
от някои програми обикновено когато потребителя се е уморил да чака отварянето
на даден файл и преминава към следващия.


300 Multiple Choices
Заявката е неясна и е нужно уточняване кой точно от множеството ресурси е заявен.


301 Moved Permanently
Заявения ресурс е трайно преместен от старото си място, отговорът сочи къде е преместен.


302 Moved Temporarily
Заявения ресурс е временно преместен другаде, отговора сочи къде е преместен.


303 See Other/Redirect
Трябва да се ползва алтернативен ресурс.


304 Not Modified
Съобщението показва, че клиентското копие на търсената информация е актуално
и затова няма нужда ресурсът да бъде зареждан наново.


305 Use Proxy
Заявката трябва да бъде изпратена през прокси сървър.


307 Temporary Redirect
Заявения ресурс временно е преместен другаде; клиента трябва да използва за достъп същото URL.


400 Bad Request
Поради лош синтаксис заявката не може да бъде разбрана от сървъра. Клиентът трябва
да повтори заявката само след модифицирането и. Ако грешката продължава да се повтаря
е препоръчително да се обърнете към сървърния администратор.


401 Unauthorized
За достъп до ресурсите се изисква идентификация. Съобщение означава, че нямате
разрешение за достъп до заявената информация. Обърнете се към сървърния администратор,
ако смятате, че достъпа ви до ресурсите трябва да е разрешен.


403 Forbidden
Забранен достъп. Сървъра разбира заявката, но отказва да я изпълни. Някои от възможните причини за това съобщение са: опит за достъп до директория (папка), която няма дефолт-страница, например index.html; опит за достъп до защитени с парола ресурси, при въвеждане на грешна парола; опит за достъп до обезопасена чрез Secure Sockets Layer (SSL) страница; забранен достъп през вашия IP адрес; твърде много ползватели, т.е. сървъра е зает в момента и др.


404 Not Found
Сървъра не може да намери търсения ресурс. Възможна причина за това е сгрешено URL
или че ресурса не съществува. Ако грешката се повтаря е препоръчително да се обърнете
към сървърния администратор.


405 Method Not Allowed
Не е разрешен метода, чрез който е извършена заявката за достъп до ресурса.


406 Not Acceptable
Неприемлива заявка.


407 Proxy Authentication Required
За да получите заявения ресурс е нужно да се идентифицирате през прокси сървър.


408 Request Time-out
Time-out за заявката.


409 Conflict
Съществува вътрешно противоречие, поради коeто не може да се получи достъп до заявения ресурс.


410 Gone
Заявения ресурс не е наличен на сървъра и няма препратка към евентуално негово ново местоположение.


411 Lenght Required
Изисква се Content-Length (дължина на съдържанието) за да се изпълни заявката.


413 Request Entity Too Large
заявката е твърде дълга.


414 Request URL Too Large
URL на заявката е твърде дълго.


415 Unsupported Media Type
Сървъра не поддържа типа на заявения ресурс.


500 Server Error
Сървъра е неспособен да изпълни заявката поради вътрешна сървърна грешка.
Трябва да опитате по-късно или да се обърнете към сървърния администратор.


501 Not Implemented
Заявката изисква функция, която не се поддържа от сървърния софтуер.


502 Bad Gateway
Работейки като gateway или прокси, сървъра получава невалиден отговор от отсрещния сървър,
който запитва, за да изпълни заявката.


503 Out of Resources
Заявката временно не може да бъде изпълнена, най-вероятно поради претоварване.


504 Gateway Time-Out
Невъзможна връзката с първоизточника (отсрещния сървър). Заявения ресурс не е достъпен, вероятно поради лоша връзка или проблеми, свързани с уеб страницата.


505 HTTP Version Not Supported
Заявката използва неподдържана версия на HTTP.